Адрес:
София, кв. Лозенец,
ул. „Горски пътник“ № 60
Mobile: + 359 88 583 83 74
e-mail: office@nuveo.bg

Проучвания

Те са незаменимо средство за вслушване в „гласа” на клиенти и служители, както и за разбиране на обществени нагласи и поведение. Чрез тях се достига до ключовите лостове, проблеми и заплахи, определящи за подреждане на приоритетите и репутацията да дадена компания.

Интегрираните маркетингови комуникации започват с детайлно проучване, на основата на което може да се изведе маркетингова стратегия, която достига всеки сегмент с единно съобщение. Това е подход за обединение на разнородни методи за комуникация.

Чрез проучванията, Nuveo Communications измерва успеваемостта на комуникационните и маркетинговите стратегии на клиентите си.