Адрес:
София, кв. Лозенец,
ул. „Горски пътник“ № 60
Mobile: + 359 88 583 83 74
e-mail: office@nuveo.bg

Медиа планиране

В многообразието на медийния пазар Nuveo Communications предлага професионален съвет за това, къде е най-подходящо да бъде вложен определен рекламен бюджет, за да бъдат достигнати потенциалните клиенти.

Nuveo Communications не продава на рекламодателите просто време в електронните медии или пространство във вестниците, а достъп до целеви групи.

Всеки медиа план е уникален, тъй като той трябва да бъде съобразен и адаптирам към множество важни фактори като – особености на рекламирания продукт, целевата група, целите на кампанията, сезонът, медийните условия, бюджетът.

За да може дадено послание да достигне до възможно най-голям брой представители на целевите групи, Nuveo Communications осъществява следния процес:

  • поръчване и анализ на медийни изследвания
  • оформяне на дългосрочна стратегия
  • избор на най-подходяща комбинация от медии – media mix
  • конкретно планиране къде, кога и колко реклама да се закупи
  • преговори с медиите за купуване на пространство и време
  • контрол на изпълнението на планираното
  • оценка на резултатите.