Адрес:
София, кв. Лозенец,
ул. „Горски пътник“ № 60
Mobile: + 359 88 583 83 74
e-mail: office@nuveo.bg

Nuveo Communications организира конференция на Института по публична администрация по повод проект за повишаване на квалификацията на служители на администрацията

На 22 март в конферентна зала „Европа“ на София Принцес Хотел в София се проведе встъпителна конференция по повод официалното представяне на проект „Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в българската държавна администрация чрез обучение в обучителни институции на страните-членки на Европейския съюз” с бенефициент Институт по публична администрация /ИПА/, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по договор № К 11-22-1 от 19.04.2012 г.

Г-н Петър Гайдарски, изпълнителен директор на Института по публична администрцаия приветства участниците и откри конференцията, акцентирайки върху значението на проекта за изграждане на ефективна и ефикасна държавна администрация. Г-жа Нина Каменова, директор на дирекция „Обучение, международна дейност и проекти” в ИПА и координатор на проекта по потребности, качество и ефективност на обучението представи целите, дейностите, очакваните резултати и индикаторите на проекта. Посочи и подробно описа включените в него десет дейности, като акцент бе поставен върху тематичните области на обученията и очакваните резултати.

В президиума на конференцията взеха участие и г-н Константин Матеев, координатор на проекта, г-жа Татяна Николова, директор на дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско осигуряване” в ИПА и счетоводител на проекта и г-жа Лилия Тодорова, координатор на проекта по потребности, качество и ефективност на обучението.

На конференцията присъстваха около 100 представители на централни, областни и общински администрации. Те имаха възможността да зададат своите въпроси и да получат конкретни и изчерпателни отговори. Участниците направиха ценни предложения и препоръки във връзка с изпълнението на проекта, които представителите на Института заявиха, че ще бъдат взети под внимание.

В резултат от изпълнението на проекта ще се постигане по-високо ниво на компетентност на служителите от българската държавна администрация за ефективна и ефикасна работа в условията на членство на страната ни в ЕС и постигане на качествено обслужване на гражданите и бизнеса.

Медиа 01 April, 2013